Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Κορυφαίο εκδοτικό γεγονός

Απο το Κέντρο Πατερικών εκδόσεων ελάβαμε την παρακάτω γνωστοποίηση την οποία και σας παρουσιάζουμε ως εχει:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΟΥ

Ἕν μέγα ἐκδοτικὸν τόλμημα ἔφερεν εἰς πέρας τὸ «ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ». Πρόκειται διὰ τὸ μνημειῶδες καὶ ἱστορικὸν ἔργον «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ» τοῦ Migne. Εἶναι ἡ διεθνὴς πηγὴ τῶν Πατερικῶν καὶ Βυζαντινῶν κειμένων. Περιέχει τὰ κείμενα 800 περίπου Συγγραφέων. Ὅλων τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων, ὡς καὶ τῶν μεγάλων Ἱστορικῶν, Χρονογράφων καὶ τῶν ὑπολοίπων Βυζαντινῶν Συγγραφέων.
Τὸ ἔργον αὐτό, τὸ ὁποῖον διὰ πρώτην φορὰν ἐξεδόθη εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἔχει ἐπαινεθῆ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὰ ἄλλα Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὰς εἴκοσι Ἱερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἀπὸ Καθηγητὰς τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων Πανεπιστημίων, καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλους ἁρμοδίους παράγοντας τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῶν Γραμμάτων.
Ἐκπαιδευτικοί, Κληρικοί, Ἐπιστήμονες, σχεδὸν ὅλων τῶν κλάδων, φοιτηταί, συγγραφεῖς, δημοσιογράφοι, ἐρευνηταὶ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων καὶ τοῦ πνεύματος ἔχουν ἀνάγκην αὐτοῦ τοῦ ἔργου.
Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη συνεχῶς ἐπεκτείνεται ἡ στροφὴ πρὸς τὰς κλασικὰς πνευματικὰς πηγὰς εἰς παγκόσμιον κλίμακα. Τὴν πρώτην θέσιν εἰς τὴν παγκόσμιον πνευματικὴν ἀναζήτησιν κατέχουν ὅλα τὰ κλασικὰ καὶ διαχρονικὰ ἑλληνικὰ κείμενα. Τὰ κείμενα τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne, μὲ τοὺς 10.000 καὶ πλέον τίτλους καὶ τοὺς 800 περίπου συγγραφεῖς, δὲν εἶναι μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀνεπανάληπτα καὶ αἰώνια πνευματικὰ θησαυρίσματα.
Ἡ Πατρολογία τοῦ Migne σήμερον ἀξιοποιεῖται κατὰ τὸν καλύτερον τρόπον μὲ τὰ ἐκδοθέντα διὰ πρώτην φορὰν τρία θεματολογικὰ εὑρετήρια.
Ἐπίσης, σημειοῦται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἔκδοσις τῆς Πατρολογίας τοῦ Minge ἔχει ἐμπλουτισθῆ μὲ πολλὰ καὶ ἀξιόλογα ἐπιστημονικὰ συμπληρώματα χιλιάδων σελίδων, ὅπως πίνακες περιεχομένων, βιογραφικὰ στοιχεῖα, εἰσαγωγαί, βιβλιογραφίαι, συστηματικοὶ πίνακες ἁγιογραφικῶν χωρίων κ.ἄ. Ἐπισημαίνεται ἰδιαιτέρως ὅτι οἱ ἁγιογραφικοὶ πίνακες ἑκάστου τόμου ἔχουν οὐσιαστικὴν σημασίαν καὶ μεγάλην πρακτικότητα. Μόνον διὰ τῶν πινάκων αὐτῶν δυνάμεθα εἰς τὸ ἑξῆς νὰ πληροφορούμεθα εὐχερῶς πῶς ἡρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, τὰ ἐν δεδομένῃ στιγμῇ παρουσιαζόμενα ἁγιογραφικὰ χωρία.
Ἡ Πατρολογία τοῦ Migne θὰ συμπληρωθῇ μὲ ὅσα ἔργα τῶν 15 πρώτων αἰώνων δὲν ἔχουν συμπεριληφθῆ εἰς αὐτὴν καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ μὲ ὅλα τὰ Μεταβυζαντινὰ καὶ Νεώτερα κλασικὰ κείμενα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Γραμματείας τῶν ἐν συνεχείᾳ τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne 5 τελευταίων αἰώνων τῆς δευτέρας χιλιετίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ εἶναι καὶ τὰ γραπτὰ ἀριστουργήματα ὅλων τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους.
Μὲ τὴν ἔκδοσιν, τὴν συμπλήρωσιν καὶ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» τοῦ Migne θὰ δημιουργηθῇ ἡ μεγαλυτέρα ἐκδοτικὴ σειρὰ εἰς τὸν κόσμον, ὅπως ἀξίζει καὶ εἶναι δίκαιον νὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Τὸ μεγαλοπρεπέστατον αὐτὸ καὶ διεθνοῦς χρήσεως ἐκδοτικὸν οἰκοδόμημα θὰ εἶναι ὁ φωτεινότερος πνευματικὸς φάρος τῆς Γῆς, μετὰ τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Διὰ πρώτην φορὰν συγκεντρώνονται εἰς ἕν ἐκδοτικὸν σῶμα (corpus) οἱ ἀνεπανάληπτοι αὐτοὶ θησαυροὶ τῶν 2.000 ἐτῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς Πατρολογίας τοῦ Minge ἀρχίζει μὲ τὰ περίφημα θεολογικὰ ἔργα τοῦ πρώτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου.
Ἡ προμήθεια τῶν ὡς ἄνω ἀπαραμίλλων προϊόντων τοῦ συνδυασμοῦ τῆς θείας Χάριτος καὶ τῆς ἰσχυρᾶς καὶ καθαρᾶς ἀνθρωπίνης σκέψεως, τὰ ὁποῖα ἔχουν αἰώνιον κῦρος καὶ διαρκῆ ἐπικαιρότητα, γίνεται μὲ τὸ σύστημα ἐγγραφῆς συνδρομητῶν.
Μία ἔκδοσις τοιαύτης ἐκτάσεως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαναληφθῇ. Τὰ ἀντίτυπα τῶν νέων τόμων θὰ ἐκδίδωνται περίπου ἀναλόγως πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν συνδρομητῶν. Ὁ ἐναπομείνας ἀριθμὸς τόμων τῆς Πατρολογίας τοῦ Migne εἶναι σχετικῶς περιωρισμένος. Δι’ αὐτὸ οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ἐγγραφοῦν ἐγκαίρως, ὥστε νὰ καθορισθῇ περίπου ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξαντληθέντων καὶ τῶν ἐκδιδομένων ἀντιτύπων διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ὁ κίνδυνος τῆς ἀμέσου ἐξαντλήσεως τῶν τόμων, ὅπως ἔχει συμβῆ εἰς ἀρκετοὺς τόμους. Ἡ ἀνατύπωσις τῶν ἐξαντληθέντων τόμων, μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, θὰ εἶναι ἡ τελευταία.
Ἡ εὐκαιρία εἶναι ὄντως μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτος διὰ τὴν ἀπόκτησιν αὐτοῦ τοῦ ἐκδοτικοῦ μεγαλουργήματος καὶ μάλιστα μὲ καταπληκτικοὺς οἰκονομικοὺς ὅρους. Ἕκαστος ὀγκωδέστατος καὶ πολυτελοῦς βιβλιοδεσίας τόμος διατίθεται εἰς τὸ 1/5 περίπου τῆς τιμῆς ἄλλης ἐκδοτικῆς πηγῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ, χωρὶς τὸ δέσιμον καὶ χωρὶς τὰ ἐπιστημονικὰ συμπληρώματα τῆς ἑλληνικῆς ἐ
κδόσεως.
γγραφ γίνεται τηλεφωνικς, μ FAX, μ πιστολ μ πίσκεψιν ες τ Γραφεα το κδοτικο Οκου.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, Πατησίων 5, Α οροφος, 104 31 ΑΘΗΝΑΙ-GREECE, τηλ.+FAX +302105243400, E-mail: patrologiakepe@yahoo.gr. Ιδρυτής Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Διώτης, θεολόγος-δημοσιογράφος

1 σχόλιο:

vasilis είπε...

Ιστότοπος Κέντρου Πατερικών Εκδόσεων
http://patrologiagraeca.org