Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Χθες στην Γρατσάνιτσα

Στο Μοναστήρι Γρατσάνιτσα χθές βράδυ ετελέσθη η ακολουθία του Ορθρου του Μεγάλου Σαββάτου.Ο Επίσκοπος Αθανάσιος Γιέβτιτς μετα του Ιερού Κλήρου των Μοναζουσών και του ευσεβούς λαού εψαλλαν τον επιτάφιο θρήνο.

Συνήθως τα εγκώμια ονομάζονται και «Θρήνος της μητέρας του Θεού», γιατί αυτοί οι υμνοι ιδιαιτέρως περιγράφουν τον πόνο της Θεομήτορος ενώπιον του κοιμηθέντος Χριστού.Η ζωὴ εν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Αγγέλων στρατιαὶ εξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.
Η ζωὴ πως θνήσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οικείς; του θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ, καὶ του αδου τοὺς νεκροὺς εξανιστάς.Αξιόν εστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν εν τω Σταυρώ τὰς χείρας εκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος του εχθρου.
Αξιόν εστι, μεγαλύνειν σε τὸν πάντων Κτίστην· τοις σοις γὰρ παθήμασιν εχομεν, τὴν απάθειαν ρυσθέντες της φθοράς.
Εφριξεν η γη, καὶ ο ηλιος Σώτερ εκρύβη, σου του ανεσπέρου φωτὸς Χριστέ, εν τω τάφω δύντος νυν σωματικώς.Αι γενεαὶ πάσαι, υμνον τη Ταφη σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.
Καθελὼν τοῦ ξύλου, ο Αριμαθαίας, εν ταφω σε κηδεύει.
Μυροφόροι ηλθον, μύρα σοι Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεν υπάρχουν σχόλια: